Importowanie i eksportowanie komponentów

Magia komponentów polega na ich możliwość wielokrotnego użycia. Możesz tworzyć komponenty składające się z innych komponentów. Jednak gdy liczba zagnieżdżeń w ramach danego komponentu stanie się duża, warto wydzielić je do osobnych plików. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać pliki i używać komponentów w wielu miejscach.

W tej sekcji dowiesz się

 • Czym jest plik z komponentem głównym
 • Jak wyeksportować i zaimportować komponent
 • Jak używać domyślnych i nazwanych importów i eksportów
 • Jak zaimportować i wyeksportować kilka komponentów z jednego pliku
 • Jak podzielić komponenty na osobne pliki

Plik z komponentem głównym

W rozdziale pt. Twój pierwszy komponent stworzyliśmy komponent Profile oraz komponent Gallery, który go renderuje:

function Profile() {
 return (
  <img
   src="https://i.imgur.com/MK3eW3As.jpg"
   alt="Katherine Johnson"
  />
 );
}

export default function Gallery() {
 return (
  <section>
   <h1>Niesamowici naukowcy</h1>
   <Profile />
   <Profile />
   <Profile />
  </section>
 );
}

W powyższym przykładzie wszystkie te komponenty istnieją w pliku komponentu głównego o nazwie App.js. W zależności od konfiguracji komponent główny może znajdować się w innym pliku. Jeśli używasz frameworka z routingiem opartym na plikach, np. Next.js, dla każdej strony będziesz mieć inny komponent główny.

Eksportowanie i importowanie komponentu

Co jeśli w przyszłości pojawi się potrzeba zmiany strony głównej i wyświetlenie na niej listy książek naukowych? Albo umieszczenie wszystkich profili gdzieś indziej? Przeniesienie Gallery i Profile do innego pliku wydaje się być sensowne. Sprawi to, że będą bardziej modularne i łatwiej dostępne dla innych plików. Komponenty można przenieść do innego pliku w trzech krokach:

 1. Stwórz nowy plik JS, w którym umieścisz komponenty.
 2. Wyeksportuj swój komponent funkcyjny z tego pliku (za pomocą domyślnego (ang. default) lub nazwanego (ang. named) eksportu).
 3. Zaimportuj komponent w pliku, w którym chcesz go użyć (używając odpowiednio domyślnego (ang. default) lub nazwanego (ang. named) importu).

W poniższym kodzie zarówno Profile jak i Gallery zostały przeniesione z pliku App.js do nowego pliku o nazwie Gallery.js. Teraz możesz zmienić kod w App.js tak, aby importował komponent Gallery z pliku Gallery.js:

import Gallery from './Gallery.js';

export default function App() {
 return (
  <Gallery />
 );
}

Zauważ, że teraz nasz przykład składa się z dwóch plików:

 1. Gallery.js:
  • Definiuje komponent Profile, który jest użyty tylko w tym samym pliku i dlatego nie jest wyeksportowany.
  • Eksportuje komponent Gallery jako eksport domyślny.
 2. App.js:
  • Importuje Gallery jako import domyślny z pliku Gallery.js.
  • Eksportuje główny komponent App jako eksport domyślny.

Notatka

Możesz spotkać także odwołania do plików bez rozszerzenia .js:

import Gallery from './Gallery';

W Reakcie możesz napisać zarówno './Gallery.js' jak i './Gallery', jednak ten pierwszy zapis jest bliższy zasadzie działania natywnych Modułów ES.

Dla dociekliwych

Eksporty domyślne a nazwane

W JavaScripcie istnieją dwa sposoby eksportowania wartości: eksport domyślny oraz eksport nazwany. Dotychczasowe przykłady używały jedynie eksportów domyślnych. Ale w ramach jednego pliku można używać obydwu. W danym pliku nie może być więcej niż jeden domyślny eksport, natomiast nazwanych eksportów możesz dodać tyle, ile chcesz.

Eksporty domyślne i nazwane

Sposób, w jaki eksportujesz komponent, narzuca sposób, w jaki musisz go zaimportować. Jeśli spróbujesz zaimportować eksport domyślny za pomocą importu nazwanego, dostaniesz błąd! Poniższa tabela pomoże ci zapamiętać tę regułę:

SkładniaInstrukcja eksportującaInstrukcja importująca
Domyślnaexport default function Button() {}import Button from './Button.js';
Nazwanaexport function Button() {}import { Button } from './Button.js';

Kiedy używasz importu domyślnego, po słowie import możesz wpisać dowolną nazwę. Jeśli chcesz, możesz napisać np. import Banana from './Button.js', a w rezultacie otrzymasz i tak dokładnie tę samą wartość. Dla kontrastu, przy nazwanych eksportach wpisana nazwa musi się zgadzać po obu stronach. To dlatego nazywamy je importami nazwanymi!

Wiele osób używa domyślnych eksportów, gdy plik eksportuje tylko jeden komponent, a nazwanych eksportów, gdy eksportuje wiele komponentów i wartości. Bez względu na to, który styl programowania preferujesz, zawsze używaj sensownych i wymownych nazw dla funkcji i plików, które je przechowują. Odradzamy eksportowanie komponentów bez nazw, np. export default () => {}, ponieważ taki zapis utrudnia debugowanie.

Eksportowanie i importowanie wielu komponentów z tego samego pliku

A co, jeśli chcielibyśmy wyświetlić pojedynczy Profile zamiast całej galerii? Komponent Profile również można wyeksportować. Ale plik Gallery.js ma już domyślny eksport, a nie może być przecież dwóch takich w jednym pliku. W takiej sytuacji możesz albo wydzielić Profile do osobnego pliku i użyć domyślnego eksportu, albo wyeksportować go przy użyciu eksportu nazwanego. Dany plik może mieć tylko jeden domyślny eksport, lecz może mieć wiele nazwanych eksportów!

Notatka

Aby zapobiec niepotrzebnym nieporozumieniom podczas używania domyślnych i nazwanych eksportów, niektóre zespoły wybierają jeden z nich (domyślny lub nazwany) i używają konsekwentnie w całym projekcie, lub unikają mieszania ich w ramach pojedynczego pliku. To wszystko jednak kwestia preferencji. Wybierz to, co ci najbardziej odpowiada!

Najpierw wyeksportuj Profile z pliku Gallery.js, używając nazwanego eksportu (bez słowa kluczowego default):

export function Profile() {
// ...
}

Następnie zaimportuj Profile z Gallery.js w pliku App.js, używając nazwanego importu (tego z klamrami):

import { Profile } from './Gallery.js';

Na koniec wyrenderuj <Profile /> w komponencie App:

export default function App() {
return <Profile />;
}

Teraz plik Gallery.js zawiera dwa eksporty: domyślny dla Gallery i nazwany dla Profile. Plik App.js importuje je obydwa. Spróbuj wyedytować poniższy kod, zamieniając <Profile /> na <Gallery /> i odwrotnie:

import Gallery from './Gallery.js';
import { Profile } from './Gallery.js';

export default function App() {
 return (
  <Profile />
 );
}

Mamy teraz miks domyślnego i nazwanego eksportu:

 • Gallery.js:
  • Eksportuje komponent Profile jako nazwany eksport Profile.
  • Eksportuje komponent Gallery jako domyślny eksport.
 • App.js:
  • Importuje Profile z pliku Gallery.js jako nazwany import Profile.
  • Importuje Gallery z pliku Gallery.js jako domyślny import.
  • Eksportuje główny komponent App jako domyślny eksport.

Powtórka

W tym rozdziale nauczyliśmy się:

 • Czym jest plik komponentu głównego
 • Jak zaimportować i wyeksportować komponent
 • Kiedy i jak używać domyślnych, a kiedy nazwanych importów i eksportów
 • Jak wyeksportować kilka komponentów z tego samego pliku

Wyzwanie 1 z 1:
Podziel komponenty jeszcze bardziej

Aktualnie plik Gallery.js eksportuje zarówno Profile jak i Gallery, co może być mylące.

Przenieś komponent Profile do osobnego pliku o nazwie Profile.js, a następnie zmień komponent App tak, aby renderował <Profile /> i <Gallery />, jeden po drugim.

Możesz użyć domyślnego lub nazwanego eksportu dla Profile, jednak pamiętaj, aby użyć odpowiedniej składni importu w plikach App.js i Gallery.js! Dla przypomnienia, oto tabela z sekcji dla dociekliwych:

SkładniaInstrukcja eksportującaInstrukcja importująca
Domyślnaexport default function Button() {}import Button from './Button.js';
Nazwanaexport function Button() {}import { Button } from './Button.js';
// Przenieś mnie do pliku Profile.js!
export function Profile() {
 return (
  <img
   src="https://i.imgur.com/QIrZWGIs.jpg"
   alt="Alan L. Hart"
  />
 );
}

export default function Gallery() {
 return (
  <section>
   <h1>Niesamowici naukowcy</h1>
   <Profile />
   <Profile />
   <Profile />
  </section>
 );
}

Jak już uda ci się zmienić kod tak, aby działał z jednym typem eksportu, spróbuj przerobić go na drugi typ.