JavaScript w JSX a nawiasy klamrowe

JSX pozwala na pisanie kodu podobnego do HTML-a wewnątrz pliku javascriptowego, umożliwiając trzymanie logiki renderowania i treści jednym miejscu. Czasem jednak zachodzi potrzeba, by w kodzie znaczników dodać nieco logiki javascriptowej lub odnieść się do dynamicznej własności. W takiej sytuacji możemy użyć nawiasów klamrowych, otwierając tym samym okno do świata JavaScriptu.

W tej sekcji dowiesz się

 • Jak przekazywać tekst w cudzysłowie
 • Jak odwoływać się do zmiennej javascriptowej w JSX za pomocą nawiasów klamrowych
 • Jak wywołać funkcję javascriptową w JSX za pomocą nawiasów klamrowych
 • Jak używać obiektów javascriptowych w JSX za pomocą nawiasów klamrowych

Przekazywanie tekstu w cudzysłowie

Kiedy chcemy przekazać do komponentu atrybut tekstowy, umieszczamy wartość w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie:

export default function Avatar() {
 return (
  <img
   className="avatar"
   src="https://i.imgur.com/7vQD0fPs.jpg"
   alt="Gregorio Y. Zara"
  />
 );
}

W powyższym kodzie wartości "https://i.imgur.com/7vQD0fPs.jpg" oraz "Gregorio Y. Zara" są przekazywane jako tekst.

Lecz co jeśli wartości dla src lub alt mają być dynamiczne? Możemy w takiej sytuacji użyć wartości z JavaScriptu, zastępując parę " i " nawiasami klamrowymi { i }:

export default function Avatar() {
 const avatar = 'https://i.imgur.com/7vQD0fPs.jpg';
 const description = 'Gregorio Y. Zara';
 return (
  <img
   className="avatar"
   src={avatar}
   alt={description}
  />
 );
}

Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy właściwością className="avatar", która określa użycie klasy CSS-owej o nazwie "avatar" służącej do zaokrąglenia obrazka, a src={avatar}, która przekazuje wartość zmiennej javascriptowej o nazwie avatar. Dzieje się tak, ponieważ nawiasy klamrowe pozwalają korzystać z JavaScriptu w samym kodzie znaczników!

Używanie nawiasów klamrowych: okno na świat JavaScriptu

Składnia JSX to jedynie inny sposób zapisu kodu javascriptowego. Oznacza to, że możemy z powodzeniem używać w niej samego JavaScriptu, pod warunkiem, że otoczymy go nawiasami klamrowymi { }. W poniższym przykładzie najpierw deklarujemy nazwę naukowca, name, a następnie osadzamy ją w nawiasach klamrowych wewnątrz znacznika <h1>:

export default function TodoList() {
 const name = 'Gregorio Y. Zara';
 return (
  <h1>{name} - lista zadań</h1>
 );
}

Spróbuj zmienić wartość zmiennej name z 'Gregorio Y. Zara' na 'Hedy Lamarr'. Widzisz, jak zmienia się tytuł listy zadań?

Pomiędzy nawiasami klamrowymi można umieszczać dowolne wyrażenie z języka JavaScript, nawet wywołania funkcji, jak np. formatDate():

const today = new Date();

function formatDate(date) {
 return new Intl.DateTimeFormat(
  'en-US',
  { weekday: 'long' }
 ).format(date);
}

export default function TodoList() {
 return (
  <h1>Lista zadań na dzień {formatDate(today)}</h1>
 );
}

Gdzie używać nawiasów klamrowych

W składni JSX można używać nawiasów klamrowych na dwa sposoby:

 1. Jako treść bezpośrednio wewnątrz znacznika JSX-owego: <h1>{name} - lista zadań</h1> działa, ale <{tag}>Gregorio Y. Zara - lista zadań</{tag}> już nie.
 2. Jako atrybuty, zaraz po znaku =: src={avatar} przekaże wartość zmiennej avatar, ale src="{avatar}" już przekaże tekst {avatar}.

Używanie “podwójnych klamerek”: CSS i inne obiekty w JSX

Poza tekstem, liczbami i innymi wyrażeniami javascriptowymi, w JSX można przekazywać także obiekty. W JavaScripcie obiekty same w sobie mają zapis używający klamer, np. { name: "Hedy Lamarr", inventions: 5 }. Z tego powodu, aby przekazać obiekt w JSX-ie, musisz otoczyć go kolejną parą nawiasów klamrowych: person={{ name: "Hedy Lamarr", inventions: 5 }}.

Możesz spotkać się z tym zapisem przy okazji stylów CSS użytych bezpośrednio w kodzie JSX. React nie wymaga pisania styli w kodzie (dla większości przypadków wystarczą zwykłe klasy CSS-owe), ale jeśli potrzebujesz przekazać style w kodzie, przekaż obiekt do atrybutu style:

export default function TodoList() {
 return (
  <ul style={{
   backgroundColor: 'black',
   color: 'pink'
  }}>
   <li>Usprawnić wideotelefon</li>
   <li>Przygotować wykłady o aeronautyce</li>
   <li>Opracować silnik napędzany alkoholem</li>
  </ul>
 );
}

Spróbuj zmienić wartości backgroundColor i color.

Aby obiekt javascriptowy w klamrach stał się jeszcze bardziej widoczny, możesz zapisać to tak:

<ul style={
{
backgroundColor: 'black',
color: 'pink'
}
}>

Następnym razem, gdy zobaczysz w JSX-ie parę {{ i }}, przypomnij sobie, że to nic więcej jak zwykły obiekt zapisany wewnątrz JSX-owych nawiasów klamrowych!

Zwróć uwagę

Właściwości atrybutu style piszemy camelCasem. Na przykład, kod HTML <ul style="background-color: black"> wewnątrz komponentu należałoby zapisać jako <ul style={{ backgroundColor: 'black' }}>.

Zabawa z obiektami javascriptowymi i klamrami

Możesz przenieść kilka wyrażeń do jednego obiektu, a następnie odwołać się do nich w JSX-ie wewnątrz nawiasów klamrowych:

const person = {
 name: 'Gregorio Y. Zara',
 theme: {
  backgroundColor: 'black',
  color: 'pink'
 }
};

export default function TodoList() {
 return (
  <div style={person.theme}>
   <h1>{person.name} - lista zadań</h1>
   <img
    className="avatar"
    src="https://i.imgur.com/7vQD0fPs.jpg"
    alt="Gregorio Y. Zara"
   />
   <ul>
    <li>Usprawnić wideotelefon</li>
    <li>Przygotować wykłady o aeronautyce</li>
    <li>Opracować silnik napędzany alkoholem</li>
   </ul>
  </div>
 );
}

W tym przykładzie obiekt person zawiera tekst w polu name oraz zagnieżdżony obiekt motywu theme:

const person = {
name: 'Gregorio Y. Zara',
theme: {
backgroundColor: 'black',
color: 'pink'
}
};

Komponent może używać tych wartości z obiektu person w następujący sposób:

<div style={person.theme}>
<h1>{person.name} - lista zadań</h1>

JSX jako język szablonów jest bardzo minimalistyczny, dlatego pozwala na swobodną organizację danych i logiki za pomocą kodu JavaScript.

Powtórka

Teraz wiesz już niemal wszystko na temat składni JSX:

 • Atrybuty JSX-owe zapisane w cudzysłowie są przekazywane jako tekst.
 • Nawiasy klamrowe pozwalają dodać logikę i zmienne javascriptowe do kodu znaczników.
 • Można je stosować w treści znacznika JSX-owego lub bezpośrednio po = w atrybutach.
 • {{ i }} to nie specjalna składnia - to obiekt javascriptowy opatulony w nawiasy klamrowe z JSX-a.

Wyzwanie 1 z 3:
Napraw błąd

Poniższy kod rzuca błędem o treści Objects are not valid as a React child (pol. Obiekty nie są prawidłowymi potomkami w Reakcie.):

const person = {
 name: 'Gregorio Y. Zara',
 theme: {
  backgroundColor: 'black',
  color: 'pink'
 }
};

export default function TodoList() {
 return (
  <div style={person.theme}>
   <h1>{person} - lista zadań</h1>
   <img
    className="avatar"
    src="https://i.imgur.com/7vQD0fPs.jpg"
    alt="Gregorio Y. Zara"
   />
   <ul>
    <li>Usprawnić wideotelefon</li>
    <li>Przygotować wykłady o aeronautyce</li>
    <li>Opracować silnik napędzany alkoholem</li>
   </ul>
  </div>
 );
}

Potrafisz znaleźć problem z tym kodem?