Zarządzanie stanem

Średniozaawansowany

W miarę rozwoju aplikacji często konieczne jest ponowne spojrzenie na strukturę stanu i na to, w jaki sposób dane przepływają pomiędzy komponentami. Zbędny lub zduplikowany stan jest najczęstszym źródłem problemów. W tym rozdziale nauczysz się, jak dobrze ustrukturyzować stan, jak utrzymać logikę zmiany stanu w ryzach i jak współdzielić stan pomiędzy odległymi od siebie komponentami.

Reagowanie na dane wejściowe za pomocą stanu

W Reakcie nie modyfikuje się UI bezpośrednio za pomocą kodu. Nie używa się komend z stylu “zablokuj przycisk”, “odblokuj przycisk”, “pokaż komunikat o sukcesie” itp. Zamiast tego opisujemy UI tak, jak ma wyglądać w różnych stanach wizualnych komponentu (“stan początkowy”, “stan wpisywania tekstu”, “stan powodzenia”), a następnie wywołujemy aktualizacje stanu w odpowiedzi na akcje wykonane przez użytkownika. W podobny sposób o interfejsie myślą designerzy.

Poniżej znajdziesz kod formularza quizowego stworzonego w Reakcie. Zwróć uwagę, jak używa on zmiennej stanu status do określenia, czy należy zablokować czy odblokować przycisk wysłania formularza lub czy zamiast tego wyświetlić komunikat.

import { useState } from 'react';

export default function Form() {
 const [answer, setAnswer] = useState('');
 const [error, setError] = useState(null);
 const [status, setStatus] = useState('typing');

 if (status === 'success') {
  return <h1>Zgadza się!</h1>
 }

 async function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();
  setStatus('submitting');
  try {
   await submitForm(answer);
   setStatus('success');
  } catch (err) {
   setStatus('typing');
   setError(err);
  }
 }

 function handleTextareaChange(e) {
  setAnswer(e.target.value);
 }

 return (
  <>
   <h2>Quiz o miastach</h2>
   <p>
    W którym mieście znajduje się bilbord, który przekształca powietrze w wodę pitną?
   </p>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <textarea
     value={answer}
     onChange={handleTextareaChange}
     disabled={status === 'submitting'}
    />
    <br />
    <button disabled={
     answer.length === 0 ||
     status === 'submitting'
    }>
     Wyślij
    </button>
    {error !== null &&
     <p className="Error">
      {error.message}
     </p>
    }
   </form>
  </>
 );
}

function submitForm(answer) {
 // Pretend it's hitting the network.
 return new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => {
   let shouldError = answer.toLowerCase() !== 'lima'
   if (shouldError) {
    reject(new Error('Dobra próba, ale zła odpowiedź. Spróbuj ponownie!'));
   } else {
    resolve();
   }
  }, 1500);
 });
}

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Reagowanie na akcje za pomocą stanu, aby dowiedzieć się, jak tworzyć interakcje w sposób sterowany stanem.

Czytaj dalej

Dobieranie struktury stanu

Dobrze ustrukturyzowany stan pozwala odróżnić komponenty, które są czytelne, łatwe do zmiany i debugowania, od takich, które są źródłem ciągłych problemów. Najważniejsza zasada mówi, że nie należy trzymać w stanie danych nadmiarowych lub zduplikowanych. Jeśli komponent zawiera niepotrzebny stan, łatwo jest zapomnieć go zaktualizować i doprowadzić tym samym do błędów.

Na przykład, ten formularz zawiera nadmiarową zmienną stanu fullName:

import { useState } from 'react';

export default function Form() {
 const [firstName, setFirstName] = useState('');
 const [lastName, setLastName] = useState('');
 const [fullName, setFullName] = useState('');

 function handleFirstNameChange(e) {
  setFirstName(e.target.value);
  setFullName(e.target.value + ' ' + lastName);
 }

 function handleLastNameChange(e) {
  setLastName(e.target.value);
  setFullName(firstName + ' ' + e.target.value);
 }

 return (
  <>
   <h2>Rejestracja</h2>
   <label>
    Imię:{' '}
    <input
     value={firstName}
     onChange={handleFirstNameChange}
    />
   </label>
   <label>
    Nazwisko:{' '}
    <input
     value={lastName}
     onChange={handleLastNameChange}
    />
   </label>
   <p>
    Bilet zostanie wydany na nazwisko: <b>{fullName}</b>
   </p>
  </>
 );
}

Możesz pozbyć się tej zmiennej, jednocześnie upraszczając kod, jeśli będziesz generować fullName podczas renderowania komponentu:

import { useState } from 'react';

export default function Form() {
 const [firstName, setFirstName] = useState('');
 const [lastName, setLastName] = useState('');

 const fullName = firstName + ' ' + lastName;

 function handleFirstNameChange(e) {
  setFirstName(e.target.value);
 }

 function handleLastNameChange(e) {
  setLastName(e.target.value);
 }

 return (
  <>
   <h2>Rejestracja</h2>
   <label>
    Imię:{' '}
    <input
     value={firstName}
     onChange={handleFirstNameChange}
    />
   </label>
   <label>
    Nazwisko:{' '}
    <input
     value={lastName}
     onChange={handleLastNameChange}
    />
   </label>
   <p>
    Bilet zostanie wydany na nazwisko: <b>{fullName}</b>
   </p>
  </>
 );
}

Ta zmiana może wydawać się niewielka, jednak w ten sposób można naprawić wiele błędów w aplikacjach reactowych.

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Dobieranie struktury stanu, aby dowiedzieć się, jak projektować kształt stanu, aby uniknąć problemów.

Czytaj dalej

Współdzielenie stanu między komponentami

Zdarzają się sytuacje, kiedy stan dwóch komponentów musi zawsze zmieniać się w tym samym czasie. W tym celu należy usunąć wspólny stan z obydwu komponentów, następnie dodać go do ich wspólnego rodzica, a na koniec przekazać go do komponentów poprzez właściwości. Taki zabieg określa się mianem “wynoszenia stanu w górę” i jest jedną z najczęstszych czynności wykonywanych podczas tworzenia aplikacji reactowych.

W poniższym kodzie w danym momencie tylko jeden z paneli powinien być aktywny. Nie uda się tego osiągnąć trzymając stan w każdym z nich z osobna. To komponent-rodzic powinien przechowywać stan i przekazywać go do potomków poprzez właściwości.

import { useState } from 'react';

export default function Accordion() {
 const [activeIndex, setActiveIndex] = useState(0);
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel
    title="O mieście"
    isActive={activeIndex === 0}
    onShow={() => setActiveIndex(0)}
   >
    Jego populacja wynosi ponad 2 miliony, co sprawia, że Almaty jest największym miastem w Kazachstanie. W latach 1929-1997 był stolicą kraju.
   </Panel>
   <Panel
    title="Etymologia"
    isActive={activeIndex === 1}
    onShow={() => setActiveIndex(1)}
   >
    Nazwa pochodzi od <span lang="kk-KZ">алма</span>, kazachskiego słowa oznaczającego "jabłko", i najczęściej tłumaczona jest jako "pełne jabłek". Region otaczający Almaty podobno jest domem pradawnych odmian jabłek, a dziko tu rosnąca <i lang="la">Malus sieversii</i> uważana jest za przodka współczesnej jabłoni domowej.
   </Panel>
  </>
 );
}

function Panel({
 title,
 children,
 isActive,
 onShow
}) {
 return (
  <section className="panel">
   <h3>{title}</h3>
   {isActive ? (
    <p>{children}</p>
   ) : (
    <button onClick={onShow}>
     Pokaż
    </button>
   )}
  </section>
 );
}

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Współdzielenie stanu między komponentami, aby dowiedzieć się, jak wynosić stan w górę i synchronizować komponenty.

Czytaj dalej

Utrzymywanie i resetowanie stanu

Kiedy ponownie renderujesz komponent, React musi zdecydować, które części drzewa należy zostawić (i zaktualizować), a które odrzucić lub stworzyć na nowo. W większości przypadków React sam zdecyduje, co należy zrobić. Domyślnie React zachowuje części drzewa, które pokrywają się z poprzednim drzewem komponentów.

Czasami jednak chodzi nam o coś innego. W poniższej aplikacji czatu wpisanie wiadomości, a następnie zmiana adresata, nie powoduje wyczyszczenia pola. Przez to użytkownik mógłby omyłkowo wysłać wiadomość do kogoś innego:

import { useState } from 'react';
import Chat from './Chat.js';
import ContactList from './ContactList.js';

export default function Messenger() {
 const [to, setTo] = useState(contacts[0]);
 return (
  <div>
   <ContactList
    contacts={contacts}
    selectedContact={to}
    onSelect={contact => setTo(contact)}
   />
   <Chat contact={to} />
  </div>
 )
}

const contacts = [
 { name: 'Taylor', email: 'taylor@mail.com' },
 { name: 'Alice', email: 'alice@mail.com' },
 { name: 'Bob', email: 'bob@mail.com' }
];

React pozwala na zmianę domyślnego zachowania i wymuszenie zresetowania stanu komponentu poprzez podanie innej wartości dla key, jak w <Chat key={email} />. Dzięki temu React rozumie, że jeśli zmienił się adresat wiadomości, to należy wyświetlić inny komponent Chat, który musi zostać stworzony od nowa z nowymi danymi (i innym UI). Teraz zmiana adresata, zgodnie z oczekiwaniami, powoduje zresetowanie pola z wiadomością - nawet pomimo tego, że renderujemy tu taki sam komponent.

import { useState } from 'react';
import Chat from './Chat.js';
import ContactList from './ContactList.js';

export default function Messenger() {
 const [to, setTo] = useState(contacts[0]);
 return (
  <div>
   <ContactList
    contacts={contacts}
    selectedContact={to}
    onSelect={contact => setTo(contact)}
   />
   <Chat key={to.email} contact={to} />
  </div>
 )
}

const contacts = [
 { name: 'Taylor', email: 'taylor@mail.com' },
 { name: 'Alice', email: 'alice@mail.com' },
 { name: 'Bob', email: 'bob@mail.com' }
];

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Utrzymywanie i resetowanie stanu, aby nauczyć się cyklu życia stanu i jak nim zarządzać.

Czytaj dalej

Wyodrębnianie logiki stanu do reduktora

Komponenty o wielu zmianach stanu rozsianych po wielu procedurach obsługi zdarzeń potrafią być przytłaczające. W takich przypadkach można przenieść logikę aktualizowania poza komponent, do pojedynczej funkcji zwanej “reduktorem” (ang. reducer). Dzięki temu procedury obsługi zdarzeń stają się zwięzłe, bo jedynie określają “akcje” użytkownika. Na dole pliku funkcja redukująca decyduje, jak aktualizować stan w odpowiedzi na każdą z akcji!

import { useReducer } from 'react';
import AddTask from './AddTask.js';
import TaskList from './TaskList.js';

export default function TaskApp() {
 const [tasks, dispatch] = useReducer(
  tasksReducer,
  initialTasks
 );

 function handleAddTask(text) {
  dispatch({
   type: 'added',
   id: nextId++,
   text: text,
  });
 }

 function handleChangeTask(task) {
  dispatch({
   type: 'changed',
   task: task
  });
 }

 function handleDeleteTask(taskId) {
  dispatch({
   type: 'deleted',
   id: taskId
  });
 }

 return (
  <>
   <h1>Plan wycieczki po Pradze</h1>
   <AddTask
    onAddTask={handleAddTask}
   />
   <TaskList
    tasks={tasks}
    onChangeTask={handleChangeTask}
    onDeleteTask={handleDeleteTask}
   />
  </>
 );
}

function tasksReducer(tasks, action) {
 switch (action.type) {
  case 'added': {
   return [...tasks, {
    id: action.id,
    text: action.text,
    done: false
   }];
  }
  case 'changed': {
   return tasks.map(t => {
    if (t.id === action.task.id) {
     return action.task;
    } else {
     return t;
    }
   });
  }
  case 'deleted': {
   return tasks.filter(t => t.id !== action.id);
  }
  default: {
   throw Error('Nieprawidłowy typ akcji: ' + action.type);
  }
 }
}

let nextId = 3;
const initialTasks = [
 { id: 0, text: 'Odwiedzić Muzeum Kafki', done: true },
 { id: 1, text: 'Iść na przedstawienie kukiełkowe', done: false },
 { id: 2, text: 'Zdjęcie Ściany Lennona', done: false }
];

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Wyodrębnianie logiki stanu do reduktora, aby dowiedzieć się, jak scalić logikę w funkcji redukującej.

Czytaj dalej

Przekazywanie danych wgłąb przez kontekst

Przekazywanie informacji z rodzica do potomka zwykle odbywa się poprzez właściwości (ang. props). Jednak takie bezpośrednie przekazywanie danych może okazać się uciążliwe, jeśli musisz przebić się przez kilka poziomów w drzewie lub jeśli kilka komponentów potrzebuje tych samych danych. Kontekst pozwala komponentowi nadrzędnemu udostępnić informacje do dowolnego komponentu w drzewie poniżej (bez względu na to, jak głęboko się on znajduje) bez konieczności przekazywania ich przez właściwości.

W kodzie poniżej komponent Heading określa swój poziom zagnieżdżenia nagłówka, “pytając” najbliższego komponentu Section o jego poziom zagnieżdżenia. Każdy Section okresla swój poziom, pytając najbliższego Section i dodając do wartości 1. Każdy komponent Section udostępnia informację wszystkim komponentom poniżej, bez konieczności przekazywania ich bezpośrednio. Robi to dzięki kontekstowi.

import Heading from './Heading.js';
import Section from './Section.js';

export default function Page() {
 return (
  <Section>
   <Heading>Tytuł</Heading>
   <Section>
    <Heading>Nagłówek</Heading>
    <Heading>Nagłówek</Heading>
    <Heading>Nagłówek</Heading>
    <Section>
     <Heading>Nagłówek podrzędny</Heading>
     <Heading>Nagłówek podrzędny</Heading>
     <Heading>Nagłówek podrzędny</Heading>
     <Section>
      <Heading>Nagłówek bardzo podrzędny</Heading>
      <Heading>Nagłówek bardzo podrzędny</Heading>
      <Heading>Nagłówek bardzo podrzędny</Heading>
     </Section>
    </Section>
   </Section>
  </Section>
 );
}

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Przekazywanie danych wgłąb przez kontekst, aby dowiedzieć się o użyciu kontekstu jako alternatywy do przekazywania przez właściwości.

Czytaj dalej

Skalowanie za pomocą reduktora i kontekstu

Reduktory pozwalają zgrupować logikę zmiany stanu komponentu w jednym miejscu. Kontekst pozwala przekazywać informacje głęboko wgłąb drzewa komponentów. Możesz połączyć obydwa podejścia, aby skutecznie zarządzać stanem skomplikowanego ekranu.

W ten sposób komponent nadrzędny o skomplikowanym stanie zarządza nim za pomocą reduktora. Inne komponenty, nie ważne jak głęboko, mogą odczytywać wartości stanu poprzez kontekst. Mogą również wywoływać akcje, które aktualizują stan.

import AddTask from './AddTask.js';
import TaskList from './TaskList.js';
import { TasksProvider } from './TasksContext.js';

export default function TaskApp() {
 return (
  <TasksProvider>
   <h1>Dzień wolny w Kyoto</h1>
   <AddTask />
   <TaskList />
  </TasksProvider>
 );
}

Chcesz zgłębić ten temat?

Przeczytaj rozdział pt. Skalowanie za pomocą reduktora i kontekstu, aby dowiedzieć się, jak skaluje się zarządzanie stanem w większych aplikacjach.

Czytaj dalej

Co dalej?

Przejdź do sekcji pt. Reagowanie na akcje za pomocą stanu i zacznij czytać rozdział strona po stronie!

Ewentualnie, jeśli już znasz te zagadnienia, możesz poczytać o Ukrytych furtkach?