useCallback jest hookiem reactowym, który pozwala na zapamiętywanie (ang. cache, memoize) definicji funkcji pomiędzy renderowaniami.

const cachedFn = useCallback(fn, dependencies)

Dokumentacja

useCallback(fn, dependencies)

Wywołaj useCallback na głównym poziomie komponentu, aby zapamiętać definicje funkcji pomiędzy renderowaniami:

import { useCallback } from 'react';

export default function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}, [productId, referrer]);

Więcej przykładów znajdziesz poniżej.

Parametry

 • fn: Funkcja, którą chcesz zapamiętać. Może przyjąć dowolne argumenty i zwrócić dowolne wartości. React zwróci (nie wywoła!) twoją funkcję z powrotem w pierwszym renderowaniu. Przy kolejnych renderowaniach, React zwróci ci tę samą funkcję ponownie, jeśli lista zależności dependencies nie zmieni się od ostatniego renderowania. W przeciwnym razie zwróci ci funkcję, którą przekazano podczas obecnego renderowania i zachowa ją do ponownego użycia. React nie wywoła twojej funkcji. Funkcja ta zostanie ci zwrócona, aby można było samodzielnie wybrać, gdzie i kiedy ma zostać wywołana.

 • dependencies: Lista wszystkich reaktywnych wartości użytych w kodzie funkcji fn. Reaktywne wartości to właściwości, stan i wszystkie inne zmienne i funkcje zadeklarowane bezpośrednio wewnątrz ciała komponentu. Jeżeli twój linter jest skonfigurowany pod Reacta, sprawdzi on, czy każda reaktywna wartość jest poprawnie wskazana jako zależność. Lista zależności musi mieć stałą liczbę elementów i być zapisana w miejscu wywołania, jak np. [dep1, dep2, dep3]. React porówna każdą zależność z jej poprzednią wartością używając algorytmu porównania Object.is.

Zwracana wartość

Podczas pierwszego renderowania useCallback zwróci funkcję fn, która została mu przekazana.

Podczas kolejnych renderowań zwróci on już zapamiętaną funkcję fn z poprzedniego renderowania (jeśli zależności nie uległy zmianie) albo zwróci funkcję fn, którą przekazano podczas tego renderowania.

Zastrzeżenia

 • useCallback jest hookiem, więc można go wywoływać tylko na głównym poziomie komponentu lub innego hooka. Nie można go wywołać w pętli lub instrukcji warunkowej. Jeśli masz sytuację, która wymaga pętli lub warunku, stwórz nowy komponent i przenieś do niego stan.
 • React nie odrzuci zapamiętanej funkcji, chyba że istnieje konkretny powód ku temu. Na przykład, w środowisku deweloperskim React odrzuca zapamiętaną funkcję, gdy komponent jest edytowany. Zarówno w środowisku deweloperskim jak i w produkcji React odrzuci zapamiętaną funkcję, jeśli twój komponent zostaje zawieszony (ang. suspended) podczas pierwszego montowania. W przyszłości React może dodać więcej funkcjonalności, które skorzystają z odrzucania zapamiętanej funkcji - na przykład, jeśli React doda w przyszłości wsparcie dla zwirtualizowanych list, uzasadnione będzie odrzucanie zapamiętanych funkcji dla elementów, które wyszły poza widoczny obszar zwirtualizowanej tabeli. Jeśli korzystasz z useCallback w celu zoptymalizowania wydajności, powyższe cechy powinny sprostać twoim oczekiwaniom. W innym przypadku lepsza może okazać się zmienna stanu lub referencja.

Sposób użycia

Pomijanie przerenderowywania komponentów

Gdy optymalizujesz wydajność renderowania, czasem zachodzi potrzeba zapamiętania funkcji, którą przekazujesz do komponentów podrzędnych. Spójrzmy najpierw na składnię, a następnie na listę przypadków, w których może się to przydać.

Aby zapamiętać funkcję pomiędzy renderowaniami twojego komponentu, zawrzyj jej definicję w hooku useCallback:

import { useCallback } from 'react';

function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}, [productId, referrer]);
// ...

Do useCallback musisz przekazać dwie rzeczy:

 1. Definicję funkcji, którą chcesz zapamiętać pomiędzy renderowaniami.
 2. Listę zależności zawierającą wszystkie wartości wewnątrz komponentu, które są użyte w twojej funkcji.

Przy pierwszym renderowaniu zwrócona funkcja otrzymana z useCallback będzie tą samą, którą przekazano do hooka.

Przy następnych renderowaniach React porówna zależności z tymi, które przekazano w poprzednim renderowaniu. Jeśli żadna z zależności nie uległa zmianie (porównując z użyciem Object.is), useCallback zwróci tę samą funkcję co poprzednio. W innym wypadku, useCallback zwróci funkcję, którą przekazano w tym renderowaniu.

Innymi słowy, useCallback będzie pamiętać funkcję pomiędzy renderowaniami, dopóki nie zmienią się zależności.

Posłużmy się przykładem, aby zobaczyć, kiedy może się to okazać przydatne.

Załóżmy, że przekazujesz funkcję handleSubmit w dół z ProductPage do komponentu ShippingForm:

function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
// ...
return (
<div className={theme}>
<ShippingForm onSubmit={handleSubmit} />
</div>
);

Twoją uwagę przykuł fakt, iż przełączanie właściwości theme blokuje na chwilę aplikację, ale gdy usuniesz <ShippingForm /> z kodu JSX, zauważasz, że znów działa płynnie. To pokazuje, że warto jest spróbować zoptymalizować komponent ShippingForm.

Domyślnie, gdy komponent jest ponownie renderowywany, React także renderuje rekursywnie wszystkich jego potomków. Dlatego też, gdy ProductPage zostaje wyrenderowany z inną wartością theme, komponent ShippingForm również zostaje przerenderowany. Jest to akceptowalne dla komponentów, które nie wymagają dużo obliczeń do wyrenderowania. Ale jeśli z obserwacji wynika, że ponowne wyrenderowanie trwa długo, można wskazać komponentowi ShippingForm, aby pominął renderowanie, gdy jego właściwości są takie same jak podczas ostatniego renderowania, poprzez opakowanie go w memo:

import { memo } from 'react';

const ShippingForm = memo(function ShippingForm({ onSubmit }) {
// ...
});

Po dokonaniu tej zmiany komponent ShippingForm pominie ponowne renderowanie, jeśli wszystkie jego właściwości są takie same jak podczas ostatniego renderowania. To jest moment, w którym istotne staje się zapamiętywanie funkcji! Załóżmy, że zdefiniowaliśmy funkcję handleSubmit bez użycia hooka useCallback:

function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
// Za każdym razem, gdy zmienia się theme, będzie to inna funkcja...
function handleSubmit(orderDetails) {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}

return (
<div className={theme}>
{/* ... więc właściwości ShippingForm nigdy nie będą takie same i komponent ten przerenderuje się za każdym razem */}
<ShippingForm onSubmit={handleSubmit} />
</div>
);
}

W języku JavaScript function () {} lub () => {} zawsze tworzy inną funkcję, podobnie jak literał obiektu {} zawsze tworzy nowy obiekt. Zazwyczaj nie byłoby to problemem, ale oznacza to, że właściwości komponentu ShippingForm nigdy nie będą takie same i optymalizacja memo nie zadziała. Tu z pomocą przychodzi useCallback:

function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
// Powiedz Reactowi, aby zapamiętał twoją funkcję między renderowaniami...
const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}, [productId, referrer]); // ... dopóki te zależności się nie zmienią...

return (
<div className={theme}>
{/* ...ShippingForm otrzyma tych samych potomków i może pominąć przerenderowanie */}
<ShippingForm onSubmit={handleSubmit} />
</div>
);
}

Opakowanie handleSubmit w useCallback zapewnia, że między kolejnymi renderowaniami będzie to ta sama funkcja (aż do zmiany zależności). Nie musisz opakowywać funkcji w useCallback, chyba że robisz to z jakiegoś konkretnego powodu. W tym przykładzie powodem jest przekazywanie jej do komponentu opakowanego w memo, co pozwala na pominięcie zbędnego renderowania. Inne powody, dla których możesz potrzebować useCallback, opisane dalej na tej stronie.

Notatka

Korzystaj z useCallback tylko do optymalizacji wydajnościowej. Jeśli twój kod nie działa bez niego, najpierw znajdź prawdziwą przyczynę problemu i napraw ją. Następnie możesz ponownie dodać useCallback.

Dla dociekliwych

Często zobaczysz useMemo obok useCallback. Oba są przydatne, gdy próbujesz zoptymalizować komponent potomny. Pozwalają one na memoizację (lub inaczej mówiąc, zapamiętywanie) tego, co przekazujesz w dół:

import { useMemo, useCallback } from 'react';

function ProductPage({ productId, referrer }) {
const product = useData('/product/' + productId);

const requirements = useMemo(() => { // Wywołuje twoją funkcję i zapamiętuje jej wynik
return computeRequirements(product);
}, [product]);

const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => { // Zapamiętuje samą twoją funkcję
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}, [productId, referrer]);

return (
<div className={theme}>
<ShippingForm requirements={requirements} onSubmit={handleSubmit} />
</div>
);
}

Różnica polega na tym, co pozwalają ci zapamiętać:

 • useMemo zapamiętuje wynik wywołania twojej funkcji. W tym przykładzie jest to wynik wywołania computeRequirements(product), aby nie zmieniał się, chyba że zmieni się product. Pozwala to przekazywać obiekt requirements w dół bez niepotrzebnego ponownego renderowania komponentu ShippingForm. Gdy będzie to konieczne, React wywoła funkcję, którą przekazano podczas renderowania, aby obliczyć wynik.
 • useCallback zapamiętuje samą funkcję. W przeciwieństwie do useMemo, nie wywołuje dostarczonej funkcji. Zamiast tego zapamiętuje funkcję, którą mu podamy, tak aby handleSubmit sam nie zmieniał się, chyba że zmieni się productId lub referrer. Pozwala to przekazywać funkcję handleSubmit w dół bez niepotrzebnego ponownego renderowania komponentu ShippingForm. Twój kod nie zostanie uruchomiony, dopóki użytkownik nie prześle formularza.

Jeśli już rozumiesz zasadę działania useMemo,, pomocne może być myślenie o useCallback w ten sposób:

// Uproszczona implementacja (wewnątrz Reacta)
function useCallback(fn, dependencies) {
return useMemo(() => fn, dependencies);
}

Przeczytaj więcej o różnicy między useMemo a useCallback.

Dla dociekliwych

Czy należy używać useCallback wszędzie?

Jeśli twoja aplikacja jest podobna do tej strony i większość interakcji jest prostych (takich jak zastępowanie strony lub całej sekcji), to zazwyczaj zapamiętywanie nie jest konieczne. Z drugiej strony, jeśli twoja aplikacja przypomina edytor rysunków i większość interakcji jest dość szczegółowa (takie jak przesuwanie kształtów), to możliwe, że zapamiętywanie będzie bardzo pomocne.

Zapamiętywanie funkcji za pomocą useCallback daje wyraźne korzyści tylko w kilku przypadkach:

 • Przekazujesz ją jako właściwość do potomka, który jest owinięty w memo. Chcesz pominąć przerenderowanie, jeśli wartość się nie zmieniła. Zapamiętywanie pozwala komponentowi przerenderować się tylko wtedy, gdy zmienią się zależności.
 • Funkcja, którą przekazujesz, jest później używana jako zależność jakiegoś Hooka. Na przykład inna funkcja owinięta w useCallback zależy od niej lub ty zależysz od tej funkcji w hooku useEffect.

W innych przypadkach nie ma korzyści z owijania funkcji w useCallback. Nie ma to również znaczącego wpływu na działanie, więc niektóre zespoły wybierają, by nie zastanawiać się nad indywidualnymi przypadkami i stosować zapamiętywanie tak często, jak to możliwe. Wadą tego podejścia jest jednak to, że kod staje się mniej czytelny. Dodatkowo, nie zawsze zapamiętywanie jest skuteczne: pojedyncza wartość, która “zawsze jest nowa”, może wystarczyć, aby zepsuć zapamiętywanie dla całego komponentu.

Należy zaznaczyć, że useCallback nie zapobiega tworzeniu funkcji. Zawsze tworzysz funkcję (i nie ma w tym nic złego!), ale React ją ignoruje i zwraca zapamiętaną funkcję, jeśli nic się nie zmieniło.

W praktyce możesz uniknąć wielu przypadków zapamiętywania, stosując kilka zasad:

 1. Gdy komponent wizualnie zawiera inne komponenty, pozwól mu przyjmować JSX jako komponenty potomne. Wtedy, jeśli komponent opakowujący zaktualizuje swój własny stan, React będzie wiedzieć, że jego komponenty potomne nie muszą być ponownie wyrenderowane.
 2. Preferuj stan lokalny i nie wynoś stanu wyżej niż to jest konieczne. Nie przechowuj chwilowego stanu, takiego jak formularze czy informacji o tym, czy element został najechany kursorem, na samej górze drzewa komponentów lub w bibliotece globalnego stanu.
 3. Utrzymuj swoją logikę renderowania w czystości. Jeśli przerenderowanie komponentu powoduje problem lub widoczne wizualne artefakty, błąd tkwi w twoim komponencie! Napraw go, zamiast dodawać memoizację.
 4. Unikaj niepotrzebnych efektów, które aktualizują stan. Większość problemów wydajnościowych w aplikacjach reactowych wynika z serii aktualizacji, które mają swoje źródło w efektach i prowadzą do wielokrotnego przerenderowania komponentów.
 5. Postaraj się usunąć niepotrzebne zależności z efektów. Na przykład, zamiast zapamiętywania, często prostsze jest przeniesienie jakiegoś obiektu lub funkcji do efektu lub na zewnątrz komponentu.

Jeśli jakaś interakcja wciąż działa opornie, użyj narzędzi do profilowania w narzędziach deweloperskich Reacta, aby zobaczyć, które komponenty najwięcej zyskują na zapamiętywaniu i dodaj zapamiętywanie tam, gdzie jest to potrzebne. Te zasady sprawiają, że twoje komponenty będą łatwiejsze do debugowania i zrozumienia, więc warto się nimi kierować w każdym przypadku. Długoterminowo pracujemy nad automatycznym zapamiętywaniem, aby rozwiązać ten problem raz na zawsze.

Różnica między `useCallback` a bezpośrednim deklarowaniem funkcji

Przykład 1 z 2:
Zapobieganie ponownego renderowania za pomocą useCallback i memo

W tym przykładzie komponent ShippingForm jest sztucznie spowolniony, abyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje, gdy renderowany komponent jest naprawdę wolny. Spróbuj zwiększyć licznik i przełączyć motyw.

Zwiększanie licznika wydaje się wolne, ponieważ wymusza przerenderowanie spowolnionego komponentu ShippingForm. Jest to oczekiwane, ponieważ licznik się zmienił, więc musisz odzwierciedlić nowy wybór użytkownika na ekranie.

Następnie spróbuj przełączyć motyw. Dzięki useCallback razem z memo, jest to szybkie pomimo sztucznego spowolnienia! ShippingForm pominął przerenderowanie, ponieważ funkcja handleSubmit nie zmieniła się. Funkcja handleSubmit nie zmieniła się, ponieważ ani productId, ani referrer (twoje zależności w useCallback) nie zmieniły się od ostatniego renderowania.

import { useCallback } from 'react';
import ShippingForm from './ShippingForm.js';

export default function ProductPage({ productId, referrer, theme }) {
 const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
  post('/product/' + productId + '/buy', {
   referrer,
   orderDetails,
  });
 }, [productId, referrer]);

 return (
  <div className={theme}>
   <ShippingForm onSubmit={handleSubmit} />
  </div>
 );
}

function post(url, data) {
 // Załóżmy, że to wysyła zapytanie...
 console.log('POST /' + url);
 console.log(data);
}


Aktualizacja stanu z zapamiętanej funkcji zwrotnej (ang. callback)

Czasami może być konieczne zaktualizowanie stanu na podstawie poprzedniego stanu z zapamiętanej funkcji zwrotnej.

Funkcja handleAddTodo posiada todos jako zależność, ponieważ oblicza następne zadania na jej podstawie:

function TodoList() {
const [todos, setTodos] = useState([]);

const handleAddTodo = useCallback((text) => {
const newTodo = { id: nextId++, text };
setTodos([...todos, newTodo]);
}, [todos]);
// ...

Zazwyczaj powinniśmy dążyć do tego, aby zapamiętane funkcje miały jak najmniej zależności. Gdy odczytujesz pewien stan tylko po to, aby obliczyć jego następną wartość, możesz usunąć tę zależność, przekazując zamiast tego funkcję aktualizującą:

function TodoList() {
const [todos, setTodos] = useState([]);

const handleAddTodo = useCallback((text) => {
const newTodo = { id: nextId++, text };
setTodos(todos => [...todos, newTodo]);
}, []); // ✅ Nie ma potrzeby, aby todos było zależnością
// ...

W tym przypadku zamiast robienia z todos zależność i odczytywania go wewnątrz funkcji, przekazujesz do Reacta instrukcję, jak aktualizować stan (todos => [...todos, newTodo]). Dowiedz się więcej o funkcjach aktualizujących.


Zapobieganie zbyt częstemu wyzwalaniu efektu

Czasami możesz zechcieć wywołać funkcję wewnątrz efektu:

function ChatRoom({ roomId }) {
const [message, setMessage] = useState('');

function createOptions() {
return {
serverUrl: 'https://localhost:1234',
roomId: roomId
};
}

useEffect(() => {
const options = createOptions();
const connection = createConnection();
connection.connect();
// ...

To powoduje pewien problem. Każda reaktywna wartość musi być zadeklarowana jako zależność twojego efektu. Jednak jeśli zadeklarujesz createOptions jako zależność, spowoduje to, że twój efekt będzie ciągle ponawiał łączenie się z pokojem czatowym:

useEffect(() => {
const options = createOptions();
const connection = createConnection();
connection.connect();
return () => connection.disconnect();
}, [createOptions]); // 🔴 Problem: Ta zależność zmienia się z każdym renderowaniem
// ...

Aby to rozwiązać, możesz opakować funkcję wywoływaną z efektu za pomocą useCallback:

function ChatRoom({ roomId }) {
const [message, setMessage] = useState('');

const createOptions = useCallback(() => {
return {
serverUrl: 'https://localhost:1234',
roomId: roomId
};
}, [roomId]); // ✅ Zmienia się tylko wtedy, gdy zmienia się roomId

useEffect(() => {
const options = createOptions();
const connection = createConnection();
connection.connect();
return () => connection.disconnect();
}, [createOptions]); // ✅ Zmienia się tylko wtedy, gdy zmienia się createOptions
// ...

Taka zmiana zapewnia, że funkcja createOptions pozostaje taka sama między renderowaniami, jeśli roomId jest taki sam. Jednakże jeszcze lepiej jest usunąć potrzebę używania funkcji jako zależności. Przenieś swoją funkcję do wnętrza efektu:

function ChatRoom({ roomId }) {
const [message, setMessage] = useState('');

useEffect(() => {
function createOptions() { // ✅ Nie ma potrzeby użycia useCallback ani zależności od funkcji!
return {
serverUrl: 'https://localhost:1234',
roomId: roomId
};
}

const options = createOptions();
const connection = createConnection();
connection.connect();
return () => connection.disconnect();
}, [roomId]); // ✅ Zmienia się tylko wtedy, gdy zmienia się roomId
// ...

Teraz twój kod jest prostszy i nie wymaga użycia useCallback. Dowiedz się więcej o usuwaniu zależności efektu.


Optymalizacja własnego hooka

Jeśli piszesz własny hook, zaleca się, aby owijać dowolne funkcje, które zwraca, za pomocą useCallback:

function useRouter() {
const { dispatch } = useContext(RouterStateContext);

const navigate = useCallback((url) => {
dispatch({ type: 'navigate', url });
}, [dispatch]);

const goBack = useCallback(() => {
dispatch({ type: 'back' });
}, [dispatch]);

return {
navigate,
goBack,
};
}

To zapewnia, że konsumenci twojego hooka mogą zoptymalizować swój własny kod, gdy jest to potrzebne.


Znane problemy

Za każdym razem, gdy mój komponent renderuje się, useCallback zwraca inną funkcję

Upewnij się, że podajesz tablicę zależności jako drugi argument!

Jeśli zapomnisz o tablicy zależności, useCallback będzie zwracać nową funkcję za każdym razem:

function ProductPage({ productId, referrer }) {
const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}); // 🔴 Zwraca nową funkcję za każdym razem: brak tablicy zależności
// ...

To jest poprawiona wersja, w której przekazujesz tablicę zależności jako drugi argument:

function ProductPage({ productId, referrer }) {
const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
post('/product/' + productId + '/buy', {
referrer,
orderDetails,
});
}, [productId, referrer]); // ✅ Nie zwraca niepotrzebnie nowej funkcji
// ...

Jeśli to nie pomaga, problem może wynikać z tego, że przynajmniej jedna z twoich zależności zmieniła się od poprzedniego renderowania. Możesz rozwiązać ten problem dodając ręcznie logowanie twoich zależności do konsoli:

const handleSubmit = useCallback((orderDetails) => {
// ..
}, [productId, referrer]);

console.log([productId, referrer]);

Następnie w konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy na tablicach z różnych przerenderowań i wybierz “Zachowaj jako zmienną globalną” (ang. Save as global variable) dla obu z nich. Zakładając, że pierwsza została zapisana jako temp1, a druga jako temp2, możesz następnie użyć konsoli przeglądarki, aby sprawdzić, czy każda zależność w obu tablicach jest taka sama:

Object.is(temp1[0], temp2[0]); // Czy pierwsza zależność jest taka sama między tablicami?
Object.is(temp1[1], temp2[1]); // Czy druga zależność jest taka sama między tablicami?
Object.is(temp1[2], temp2[2]); // ... i tak dalej dla każdej zależności ...

Kiedy znajdziesz zależność psującą memoizację, znajdź sposób, aby ją usunąć albo również ją zapamiętaj.


Muszę użyć useCallback dla każdego elementu listy w pętli, ale nie jest to dozwolone

Załóżmy, że komponent Chart jest owinięty w memo. Chcesz uniknąć przerenderowania każdego komponentu Chart na liście, gdy komponent ReportList zostanie ponownie przerenderowany. Jednak nie możesz wywołać useCallback w pętli:

function ReportList({ items }) {
return (
<article>
{items.map(item => {
// 🔴 Nie możesz wywołać useCallback w pętli w ten sposób:
const handleClick = useCallback(() => {
sendReport(item)
}, [item]);

return (
<figure key={item.id}>
<Chart onClick={handleClick} />
</figure>
);
})}
</article>
);
}

Zamiast tego wyodrębnij komponent dla pojedynczego elementu i umieść w nim useCallback:

function ReportList({ items }) {
return (
<article>
{items.map(item =>
<Report key={item.id} item={item} />
)}
</article>
);
}

function Report({ item }) {
// ✅ Wywołaj useCallback na najwyższym poziomie:
const handleClick = useCallback(() => {
sendReport(item)
}, [item]);

return (
<figure>
<Chart onClick={handleClick} />
</figure>
);
}

Ewentualnie możesz usunąć useCallback z ostatniego fragmentu kodu i zamiast tego owinąć sam komponent Report w memo. Jeśli właściwość item się nie zmienia, komponent Report pominie przerenderowanie, a zatem komponent Chart również pominie przerenderowanie:

function ReportList({ items }) {
// ...
}

const Report = memo(function Report({ item }) {
function handleClick() {
sendReport(item);
}

return (
<figure>
<Chart onClick={handleClick} />
</figure>
);
});